บริษัท ไฮเทค อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

199/25 หมู่ 11 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร.02-752-3399 แฟกซ์ 02-752-3003

E-Mail : hitechinterservice@yahoo.com

ทุนจดทะเบียน   5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)

ประเภทธุรกิจ

 1. รับเหมาก่อสร้างโรงงาน
 2. สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
 3. ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ
 4. ออกแบบและติดตั้งระบบท่อทุกชนิดในโรงงานอุตสาหกรรม
 5. ออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศ – ระบายอากาศ
 6. งานสร้างและซ่อมบำรุงทุกระบบในโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้บริหาร

 1. คุณวีระวัฒน์    ศุภภัทรากร       กรรมการผู้จัดการ
 2. คุณพัชรี    ศุภภัทรากร              กรรมการบริหาร
 3. คุณอภิวัติ   โพธิ์สิทธิ์                  ที่ปรึกษา

 ทีมงาน

 1. คุณสุวรเวท ศุภภัทรากร  ผู้จัดการโครงการ
 2. คุณสุรินทร์     บูรณสัมปทานนท์       วิศวกรที่ปรึกษา
 3. คุณปรารภ     ศุภภัทราการ       วิศวกรโยธา
 4. คุณวรเชษฐ์   เนตรปฏิภาณ      วิศวกรผู้ควบคุมงาน
 5. คุณนฤมล      อินทกรณ์             ฝ่ายบุคคล
 6. คุณบรรจง พันธ์สุข  ผู้ช่วยผู้จัดการ
 7. คุณธรรมรัตน์ ช่วยสุด ฝ่ายคอมพิวเตอร์ กราฟฟิก
 8. คุณภควัฒน์ ศุภภัทรากร ฝ่ายคอมพิวเตอร์ กราฟฟิก